Báo Thanh Tra: Cơ cấu lại ngân sách Nhà nước để đảm bảo nền tài chính bền vững - Haiphongsdotcom

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Báo Thanh Tra: Cơ cấu lại ngân sách Nhà nước để đảm bảo nền tài chính bền vững

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng vừa ban hành Kế hoạch số 237/KH-UBND về cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Tra, nguồn bài: http://thanhtra.com.vn/kinh-te/tai-chinh-ngan-hang/co-cau-lai-ngan-sach-nha-nuoc-de-dam-bao-nen-tai-chinh-ben-vung_t114c1068n141145

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng

Trong Kế hoạch, UBND thành phố đề ra một số nhiệm vụ và các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của thành phố.

Quản lý nợ công phải đặt trong tổng thể cơ cấu lại nền kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, đảm bảo hiệu quả, toàn diện, công bằng, bền vững, động viên hợp lý các nguồn lực phát triển.

Xây dựng chiến lược, quy hoạch phù hợp với cơ chế thị trường làm cơ sở định hướng cho sự phân bổ nguồn vốn ngân sách Nhà nước để thành phố phát triển.

Xác định rõ các nhiệm vụ của các đơn vị được phân bổ nguồn vốn nhằm đảm bảo tính đồng bộ, nhất quán trong triển khai.

Kiên quyết cắt giảm các chương trình dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, vốn vay nợ công, không đảm bảo hiệu quả.

Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra các vi phạm.

Thực hiện nghiêm kỷ cương tài chính - ngân sách Nhà nước, tăng cường công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cấp về thu, chi ngân sách Nhà nước, xử lý tối đa nợ công, xóa bỏ cơ chế “xin – cho”.

Cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước bằng hình thức đẩy mạnh cổ phần hóa, giảm tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Nhà nước trong doanh nghiệp có vốn Nhà nước hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn của Nhà nước.

Thoái toàn bộ nguồn vốn Nhà nước khỏi các doanh nghiệp không thuộc ngành nghề Nhà nước cần nắm giữ, để sử dụng vào đầu tư phát triển và giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội cấp bách.

Tập trung cơ cấu lại thu, chi ngân sách Nhà nước, tăng cường quản lý nợ công, thực hiện nghiêm nguyên tắc vay, bù đắp bội chi ngân sách Nhà nước chỉ được sử dụng cho đầu tư phát triển, không sử dụng cho chi thường xuyên.

Thành phố khuyến khích các nhà đầu tư tư nhân, các nhà đầu tư nước ngoài, có chính sách ưu tiên đối với các dự án có công nghệ tiên tiến, hiện đại, thân thiện với môi trường; loại bỏ các dự án công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường.

Từng bước cơ cấu lại chi ngân sách Nhà nước theo hướng tăng dần tỷ trọng chi đầu tư hợp lý, giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên gắn với đổi mới mạnh mẽ khu vực dịch vụ hành chính sự nghiệp công lập theo cơ chế tự chủ.

Nhưng vẫn đảm bảo tuyệt đối, sự lãnh đạo trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước, trong quản lý ngân sách, quản lý nợ công; kiện toàn bộ máy Nhà nước về nhân sự; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về tài chính – ngân sách Nhà nước về nợ công.

Đồng thời, thực hiện tốt chủ đề năm: “Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách – Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”.

Trong kế hoạch, UBND thành phố yêu cầu: Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện áp dụng ngay những nhiệm vụ trong Chương trình số 37-CTr/TU ngày 18/8/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch này vào nội dung dự toán ngân sách hàng năm và các kế hoạch tài chính giai đoạn 2016 – 2020; xây dựng và ban hành Chương trình hành động của quận, huyện đến năm 2020.

Đồng thời chỉ đạo, triển khai ngay các giải pháp, nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền phù hợp với điều kiện thực tế của từng ngành, lĩnh vực, địa phương, tạo nguồn thu vững chắc cho ngân sách Nhà nước.

Các đơn vị, phòng, ban, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; đảm bảo nền tài chính quốc gia phát triển an toàn, bền vững định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo môi trường và động lực cho phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Kim Thành

Tìm kiếm:✨

  • Ngân sách nhà nước, Dự toán, Ngân sách, Doanh nghiệp, Quản lý nợ công, Nợ công, Nguồn vốn, Doanh nghiệp nhà nước, Cải thiện môi trường, Kinh doanh, Sở Định, Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng, Lại Chi, Chủ tịch ubnd thành phố, Hành Chương, UBND Thành, Kiện toàn bộ máy, Kế hoạch tài chính, Thoái vốn, Cơ chế thị trường, Chủ nghĩa xã hội, Kỷ cương, Nhà đầu tư nước ngoài, Tỷ trọng, Đầu tư phát triển, Môi trường đầu tư

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages